Ekspercka nisza rynkowa. Jak zostać ekspertem?

8-O Jak zostać ekspertem w wybranej niszy rynkowej? 8-O

Radzi zawodowy psycholog.

projekt iqarius - strona ekspercka8-O Piotr M. Łabuz stworzył Akademię Eksperta. Psy­cholog i prak­tyk biz­nesu z ponad 25 let­nim stażem w tworze­niu i zarządza­niu pro­jek­tami biz­ne­sowymi. Dok­torant w Szkole Wyższej Psy­chologii Społecznej w Warsza­wie, coach (ICF), trener, członek zarządu i współwłaś­ci­ciel wielu spółek. Spec­jal­izuje się w psy­chologii osią­ga­nia celów, psy­chologii pozy­ty­wnej oraz psy­chologii nieza­leżności finan­sowej. W ciągu ostat­nich 15 lat zau­fało mu ponad 3 000 osób biorą­cych udział w szkole­ni­ach stacjonarnych i inter­ne­towych przez niego prowad­zonych.


Jak stać się doskonale opła­canym ekspertem?

Zanim staniesz się prawdziwym  ekspertem, zanim staniesz się właścicielem rozwi­ja­jącego się biz­nesu eksper­ck­iego odpowiedz sobie na następujące pytania:

 • Kim jest ekspert i co sprawia, że się nim stajesz?
 • Jak wygląda praca i styl życia eksperta?
 • Jak stworzyć eksper­cki biznes przynoszący dochody?
 • Jakie kluczowe elementy przyczynią się do twojego sukcesu?
 • Czy wiesz na czym polega reguła  trzech „p” (pozy­cjonowanie, pro­dukt, promocja)?

Wspólną cechą wszystkich ekspertów jest spójność zewnętrznego wizerunku promowanego na stronie internetowej z zawartością samego serwisu. Musi być oparta na wysokiej świadomości własnych umiejętności i  postawie pro-aktywnej . Ekspert powinien szanować swoich Klientów i pokazywać im elementy swojej wiedzy w sposób dla nich zrozumiały i pojętny.

Jak zbu­dować i rozwi­jać eksper­cki biznes?

Działaj „krok po kroku” by budować i skutecznie rozwi­jać swój biznes

 • Wybierz swoją niszę rynkową
 • Wybierz rodzaj “opakowa­nia” produktu, czyli jak pojawisz się na rynku.
 • Opracuj plan zdoby­cia wiedzy i doświadczenia, jeżeli ich nie posiadasz.
 • Przeszkól się w strate­giach roz­woju kluc­zowych umiejęt­ności jako ekspert
 • Zapoznaj się z najbardziej nowoczesnymi metodami pracy i pomocami naukowymi.

Analiza rynku:

 • Ocena konkurencji i zna­jo­mość zagadnienia.
 • Metody skutecznego pozy­cjonowa­nia się jako ekspert.
 • Jak zdefin­iować ide­al­nego klienta?
 • Jak poz­nać klien­tów i ich najwięk­sze potrzeby?
 • Wykre­owanie dobrze zbudowanego pro­duktu.
 • Metody i strategie sprzedaży pro­duktu.
 • Tworze­nie ruchu wokół inter­ne­towej strony sprzedażowej
 • Part­nerstwo i współpraca z innymi

Mar­ket­ing internetowy:

 • Jak tworzyć eksper­ckie, skuteczne kam­panie mar­ketingowe oraz inteligent­nie się pozy­cjonować w sieci?
 • Mar­keting online w uję­ciu eksper­ckim – czym on jest, a czym nie jest?
 • Ele­menty świet­nej strony inter­ne­towej produktu
 • Kluc­zowe ele­menty mar­ketingu online ◦eksper­cka strona www (jak powinna wyglą­dać i co zawierać)
 • Kiedy dawanie „za darmo” w internecie się opłaca?
 • Jak naw­iązy­wać i utrzymy­wać relacje z klientami?
 • Jak gen­erować ruch na stronie za pomocą najnowocześniejszych metod?
 • Czy webinary się sprawdzają w kam­panii marketingowej?

Tego wszystkiego można się nauczyć w Akademii Eksperta

Dodaj komentarz