Klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu internetowego

8-O Klauzule niedozwolone 8-O

O czym właściciel sklepu internetowego wiedzieć powinien.

klauzule niedozwolone8-O Co to są klauzule niedozwolone? Właściciel sklepu internetowego powinien się o tym dowiedzieć zanim rozpocznie sprzedaż poprzez Internet. W przeciwnym wypadku może zobaczyć w swojej skrzynce pocztowej pozew sądowy. I to nawet od człowieka, który nigdy nie dokonał u niego zakupu. Takie jest polskie prawo.


Ponad połowa polskich sklepów internetowych stosuje klauzule niedozwolone i przekonuje się o tym poniewczasie

Zgodnie z przepisami sprzedawca internetowy może być pozwany do sądu w sprawie wzorca umowy zawierającej klauzule niedozwolone. Może być pozwany przez zwykłego szarego konsumenta. Uwaga!!! Kilku prawników podszywających się za poszkodowanego Jana Kowalskiego wyspecjalizowało się w takiej praktyce. Pozywającym, może być również (co jest bardziej zrozumiałe) powołana do tego instytucja kontrolna.

W pierwszym przypadku nie ma znaczenia, że przysłowiowy Jan Kowalski nie dokonał żadnego zakupu w pozwanym sklepie internetowym – wystarczy, że miał taką możliwość. Podstawa prawna zawarta jest w artykule 479[38] § 1 kodeksu postępowania cywilnego:


§ 1. Powództwo w sprawach rozpoznawanych według przepisów niniejszego rozdziału może wytoczyć każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę zawierającą postanowienie, którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem. Powództwo może wytoczyć także organizacja pozarządowa, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Można sprawdzić samemu taką informację prawną:

Kodeks cywilny w art.385 3 wymienia 23 przykładowe klauzule niedozwolone.

W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:
 • wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie,
 • wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
 • wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony,
 • przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,
 • zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta,
 • uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,
 • uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, nie mającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,
 • uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta,
 • przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy,
 • uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie,
 • przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową,
 • wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania,
 • przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy,
 • pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia,
 • zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia,
 • nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,
 • nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego,
 • stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia,
 • przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia,
 • przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy,
 • uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,
 • przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta,
 • wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

Podajemy link do strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów gdzie opublikowany jest aktualny się rejestr klauzul niedozwolonych. Rejestr zaczyna się od wpisu z datą 11 marca 2002 roku, a w dniu uzupełniania tego artykułu liczył sobie 5973 wpisów. Jest więc co czytać aż głowa rozboli.

UWAGA!!!

Celem poniższego artykułu opracowanego przez zespół Projektu IQ-@rius nie jest udzielanie jakichkolwiek porad prawnych. Jest to tylko forma zasygnalizowania realnych problemów z jakimi borykają się twórcy nowych portali tematycznych czy sklepów internetowych. Wszystkie nasze przykłady są z „życia wzięte” czyli z Internetu z podaniem źródła.

Porady prawne z zakresu Internetu.

Jeżeli potrzebujecie informacji do kogo się zwrócić o poradę prawną – skontaktujcie się z nami. Pomożemy wam znaleźć odpowiednich fachowców.

Jeżeli sami chcecie odnaleźć odpowiedni akt prawny, kliknijcie tutaj.

Jak dokonać sprawdzenia czy regulamin mojego sklepu internetowego nie zawiera klauzul niedozwolonych?

Rozwiązanie tego problemu może nastąpić według jednego z trzech przedstawionych scenariuszy:

 • Samodzielnie – klikając na naszego  zostaniecie przeniesieni na oficjalną stronę Ministerstwa Gospodarki gdzie zamieszczone są wzory dokumentów dla e-przedsiębiorców. Czyli wiadomości z pierwszej ręki z podaniem podstaw prawnych. Wszystko jest po kolei wytłumaczone co i jak należy zrobić żeby mieć kłopot z głowy
 • Poprzez wyspecjalizowany serwis internetowy – klikając na tego unikniecie godzin żmudnej pracy ślęczenia nad poprawnością regulaminu. Tu  zapoznacie się z ofertą wyspecjalizowanego serwisu internetowego gdzie już za 100 zł rocznie dostaniecie gwarancję na sprawdzony wzór regulaminu sklepu internetowego pozbawionego klauzul niedozwolonych czyli abuzyjnych.
 • Poprzez wyspecjalizowaną kancelarię adwokacką – To wersja najdroższa ale najbardziej bezpieczna. Projekt IQ-@rius doradza sprawdzenie regulaminu sklepu poprzez wyspecjalizowaną w temacie kancelarie adwokacką np: .

Dodaj komentarz

Iqarius Creation Group
Styczeń 2015

Sklep Internetowy , ,
Copyright 2009 - 2019 © ICG. Projekt IQ-arius. Portale dla każdego.
Linki, które pokazujemy na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Ich aktualność była sprawdzona przez edytora.