Zasady etyczne i dylematy etyczne w pracy profesjonalnego coacha.

8-O Zasady etyczne coacha 8-O

jak również dylematy z jakimi może się spotkać w pracy zawodowej

zasady etyczne w projekcie iqarius 8-O Profesjonalny coach powinien reprezentować wysokie standardy etyczne. Powinien zadbać o pozyskanie certyfikatu członkostwa ICC (International Coaching Community). Ta międzynarodowa organizacja czuwa nad utrzymywaniem standardów etycznych, z którymi można się zapoznać w dokumencie „Standardy i zasady etyczne„. Link do w/w dokumentu w naszych materiałach uzupełniających.


Konieczność pozyskiwania klientów jest źródłem wielu potencjalnych konfliktów interesów w pracy coacha co może spowodować świadome obniżenie progu etycznego coacha. Trudna etycznie jest też tajemnica coachingowa. Coach jest zobowiązany do dyskrecji, a jednocześnie musi udzielać sponsorowi (osobie, która ponosi koszty coachingu) raporty o postępach klienta. Klient powinien wiedzieć, jakie informacje z coachingu będą przekazane „do góry”, czego będą dotyczyć i jak będą wykorzystywane. W przeciwnym razie poczuje się zagrożony i utraci zaufanie, które jest podstawą relacji. Etyczny coach powinien odpowiednio wcześnie zasygnalizować sponsorowi, że nie będzie w stanie osiągnąć z klientem celów postawionych. Powinien również przerwać swoje działanie przed terminem, jeśli nie może zbudować u swego klienta odpowiedniej motywacji.

Zasady Kodeksu Coachingu według ICC:   .

Zaufanie

 • Zaufanie leży u podstaw każdej relacji wynikającej z coachingu. Klient musi zaufać coachowi, że ten wykonuje swoją pracę najlepiej jak może. Zaufanie budowane jest na przestrzeni czasu.. Coach musi pokazać, że warto mu zaufać.
 • Aby coach zdobył zaufanie, musi wykazać się kwalifikacjami i uczciwością.

Kwalifikacje

 • Coach pracuje najlepiej jak potrafi z każdym klientem.
 • Coach wykazuje się podstawowymi kwalifikacjami (patrz niżej).
 • Coach podejmuje wysiłek, aby orientować się w innowacjach w metodologii coachingu.
 • Coach ma świadomość poziomu swoich umiejętności i zawsze stara się pracować nad ich udoskonalaniem.
 • Coach ma świadomość swoich problemów osobistych i dba o to, aby nie wpływały negatywnie na stosunki z klientami w trakcie coachingu. Jeśli zajdzie taka konieczność, coach otrzyma profesjonalną pomoc na początkowym etapie, albo ze strony innego coacha lub właściwego eksperta. Jeśli wspomniane problemy zakłócają pracę z klientem, może zostać podjęta decyzja o ograniczeniu lub zakończeniu działań coachingowych.

Uczciwość

 • Coach jest konsekwentny, respektuje umowy i dotrzymuje obietnic.
 • Coach dba o zachowanie tajności materiałów uzyskanych od klienta, chyba, że ma upoważnienie klienta bądź jest zobowiązany prawnie do ich ujawnienia.

Szacunek dla klienta

 • Coach traktuje klientów z szacunkiem i godnością.
 • Coach nigdy nie wykorzystuje klienta w sferze osobistej, finansowej czy też seksualnej.
 • Coach jest zobowiązany uzyskać zezwolenie klienta zanim zechce wykorzystać jego dane lub rekomendacje jako referencje.
 • Coach nie próbuje narzucić klientowi swoich przekonań, wartości bądź poglądów.

Rzetelność

 • Coach ma świadomość swojego poziomu umiejętności oraz kwalifikacji i jest zobowiązany reklamować i prezentować swoje możliwości w sposób uczciwy i rzetelny.
 • Coach pracuje z klientami tylko wtedy, gdy ich potrzeby korespondują z jego umiejętnościami.
 • Szacunek dla zawodu
 • Coach nie podejmuje działań, które godzą w ogólne rozumienie i akceptację dla coachingu jako profesji.
 • Coach nie przypisuje sobie praw do wyników coachingu, których nie może jednoznacznie potwierdzić.

apla

Materiały uzupełniające w tematyce zasady etyczne coacha:

 • www.iccpoland.pl – Standardy etyczne ICC. Zawierają minimalny zasób standardów działania, którymi powinni kierować się coachowie zobowiązani do świadczenia usług dla klientów.  (iq.link zaktualizowany 2014-09-07)
 • Małgorzata Sidor-Rządkowska – książka – „Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha”    (iq.link zaktualizowany 2014-09-20)

Dodaj komentarz